Hưởng ứng phát động phong trào thu gom giấy vụn, lon nhôm, bao bì làm kế hoạch nhỏ gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó trong Liên đội, ngày 24/02/2018, nhà trường đã tổ chức thu gom.

Theo chỉ tiêu đề ra, mỗi đội viên tham gia nhặt giấy vụn là 3 kg/HS hoặc 20 lon nhôm/HS, các chi đội nộp vượt 0,5 kg hoặc 50 lon nhôm trở lên thì sẽ được tính cộng điểm thi đua. Điểm được cộng tối đa là 0.5 điểm. Các chi đội tự thu, sau đó tổng hợp nộp về Liên đội (GV tổng phụ trách trực tiếp thu) vào ngày 24/02/2018.

Kết quả, đa số các chi đội đều đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó các lớp 6A6, 7A1, 7A3, 7A5, 9A1, 9A3 nộp vượt chỉ tiêu. Tổng số tiền thu được là 3.805.000 đồng.