Lưu ý: Vì chưa có tài liệu  môn giáo dục địa phương 6 nên sẽ thay thế cho môn LSĐL (phân môn lịch sử):
Thầy Hưng sẽ dạy tiết đó đến khi nào có tài liệu dạy thì trả lại số tiết cho môn GDĐP.
                    Tiết ngoài giờ lên lớp thực hiện Tuần lẻ

 

 
Lưu ý: Tiết NGLL thực hiện tuần lẻ