V/v làm chế độ cho CCVC đơn vị.

Rất nhiều đơn vị không thực hiện đúng theo yêu cầu công văn 182/GDĐT-VP ngày 18/10/2019 về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục, những đơn vị nào làm không đúng mẫu, không làm đúng trong nội dung công văn, hồ sơ sẽ bỏ qua. Đơn vị kiểm tra lại hồ sơ và gửi lại trong ngày 11/12/2019, qua thời gian này nếu đơn vị nào không thực hiện đúng đơn vị có trách nhiệm liên hệ với phòng nội vụ để làm chế độ cho viên chức.

Công văn/ biểu mẫu đính kèm lại bên dưới!