Các đơn vị chú ý khi viết bài!

Hiện tại qua theo dõi một số đơn vị đã tiến hành viết bài trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, tuy nhiên đơn vị chưa năm được những nội dung cần viết. Yêu cầu đơn vị đọc lại kế hoạch viết bài trên cổng thông tin, viết đúng chủ đề không sao chép từ nơi khác, đảm bảo tính khách quan trung thực của nội dung tin phù hợp với thực tế của đơn vị. Những bài viết sao chép từ nơi khác và sửa đổi không chính xác, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự tranh chấp.